Category Archives: โครงการ

โครงการผลิตเพลงเพื่อปลุกจิตสำนึกเคารพสถาบัน และปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กเยาวชน

บทเพลง เอกมหากษัตรา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 65 พรรษา โดยได้รับมอบบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ อ.ประภัสสร เสวิกุล ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้กลุ่มนักดนตรีเยาวชนเชียงราย 609records เป็นผู้ผลิต

โครงการ Chiangrai Youth Concert ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้เด็กเยาวชนที่มีความสามารถได้แสดงพลังความสามารถ และฝึกฝนพัฒนา รวมถึงเป็นตัวอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ ลานวิดีโอวอลล์ ชั้น2 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเชียงราย วันเวลา วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00-19:00 น.

โครงการ Compassion campus @ โรงเรียนบ้านปุยคำ

ข้อมูลจากคุณครูใหญ่ รร.บ้านปุยคำ โรงเรียนอยู่ไกลจากตัวเมือง มีเด็กนักเรียนจำนวน 124 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านยากจน พื้นเพประกอบด้วยสี่ชนเผ่า ลักษณะความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่บ้านส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่อง ยาเสพติด มากที่สุด

โครงการ Rhythm of Hope

โดยกลุ่มนักดนตรีฝีมือระดับอาชีพ สถานที่ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาส ความหวัง และพัฒนาศักยภาพของเด็กตลอดจนช่วยปรับสภาพจิตใจให้ไปสู่ด้านที่ดี มีความสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมในภายภาคหน้า จัดสอนดนตรีหลากหลายชนิด รวมถึงสอนการเขียน การแต่งเพลง ตามความชอบความถนัดและความสนใจของเด็กเยาวชนในสถานพินิจ

โครงการ Music heal ur Heart

โดยกลุ่มเยาวชนคนดนตรี ใช้พลังและความสามารถในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป สถานที่ โรงพยาบาลของรัฐสองแห่ง จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อผ่อนคลายและเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงพยาบาล

“Compassion campus” by Happiness You Can Give Foundation

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera